Addexpansions Integritetspolicy

1. Inledning

Addexpansion AB är måna om användarens integritet och vill se till att användares personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Godkännande av denna integritetspolicy (“Integritetspolicyn”) är en samtyckeshandling och innebär att användare godkänner Addexpansions ABs behandling av personuppgifter.

2. Integritetspolicyns tillämpningsområde

2.1 Omfattning

Denna Integritetspolicy är tillämplig för våra användare och samarbetspartners.

Addexpansion ABs integritetspolicy reglerar hur Addexpansion AB samlar in och behandlar personuppgifter för vår verksamhet som innefattar hantering av personuppgifter för att marknadsföra våra samarbetspartners mot deras målgrupper/potentiella användare (“Tjänsten”).

Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Addexpansion AB har en affärsrelation till, exempelvis samarbetspartners.

3. Behandling av personuppgifter

Addexpansions ABs hantering av personuppgifter beskrivs nedan.

3.1 För Addexpansion ABs användare

3.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om användare väljer att inte förse Addexpansion AB med vissa personuppgifter kan det påverka Tjänsten. Addexpansion AB behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Addexpansion AB behandlar användares personuppgifter för att kunna:

(a) tillhandahålla Tjänsten till våra användare och erbjuda möjlighet att ta del av Tjänsten.

(b) kontakta användare genom exempelvis nyhetsbrev, personliga mail eller promotion och annan information som kan vara av intresse för användaren. Användaren kan välja att inte ta emot några eller samtliga meddelanden från Addexpansion AB genom att följa länken “unsubscribe” eller instruktionerna i e-postmeddelandet som skickas.

3.1.2 Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker användare till att Addexpansion AB behandlar personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Nedan finner användare information om vilka slags personuppgifter Addexpansion AB behandlar och hur Addexpansion AB kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

3.1.2.1 Användare

De personuppgifter Addexpansion AB behandlar om användare utgår från de uppgifter våra användare lämnar till Addexpansion AB via vår webb, formulär eller genom kontakt med vår personal för vårt tillhandahållande av Tjänsten.

De personuppgifter Addexpansion AB kan komma att behandla om användare utgörs bland annat av namn, personnummer, telefonnummer samt e-postadress.

Addexpansion AB kan även be användaren att lämna ytterligare personuppgifter. I sådana fall kommer särskilt godkännande inhämtas av användare. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3.1.2.2 Samarbetspartners

Addexpansion AB kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under punkt 3.1.2.1 och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av Tjänsten, för att säkerställa en bra leverans av tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2 Lagring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift lagras beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Addexpansion AB lagrar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in.

Addexpansion AB kommer som huvudregel att lagra personuppgifter som rör:

(a) uppgifter enligt p 3.1.2.1 rörande användare under innevarande år och därefter i tio (10) år;

(b) användar- och samarbetsavtal samt uppgifter om affärshändelser, under avtalstiden och därefter i tio (10) år.

4. Cookies och analystjänster

4.1 Cookies

Addexpansion AB använder cookies på vår webbsida. En cookie är en liten textfil som webbplatsen skickar till och lagrar på användarens dator eller annan enhet som används för att komma åt webbplatsen. Addexpansion AB använder cookies för att optimera användarens upplevelse på webbsidan. Informationen som erhålls via cookies kan även användas för marknadsföring och kommunikation.

Addexpansion AB, och våra samarbetspartners, använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på användarens tidigare besök i vår Tjänst.

Genom att surfa på våra webbsidor accepterar användare vår användning av cookies. Användare kan dock rensa cookies från webbläsarinställningar efter besök på vår webbsida eller, om användare vill, inaktivera dem helt och hållet.

Observera dock att cookies aktiverar vissa funktioner på våra webbsidor och således kan Addexpansion AB inte garantera att alla funktioner på våra webbplatser fungerar som avsett om cookies inte är aktiverat.

4.2 Analystjänster

På Addexpansion ABs webbsidor används analystjänster som tillhandahålls av tredje part. Dessa analystjänster samlar in bland annat användarens IP-adress och information om användningen och trafiken till vår webbplats för att hjälpa Addexpansion AB att utveckla och anpassa våra tjänster bättre.

Analystjänster Addexpansion använder är: Google Analytics

4.3 Länkar till tredje part

Addexpansion AB tjänst innehåller länkar till andra webbplatser som inte drivs av Addexpansion AB. Om användare klickar på en tredjepartslänk kommer användare att styras till den tredje partens webbplats. Addexpansion AB har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretess- eller integritetspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

5. Skyddet för personuppgifter

Addexpansion AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Addexpansion ABs anställda är bundna av sekretess och är skyldiga att följa Addexpansion ABs regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

6. Delning av personuppgifter till tredje man

Addexpansion AB kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till en användare eller samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten.

Addexpansion AB kan även lämna ut personuppgifter till annan tredje part, såsom Addexpansion ABs samarbetspartners, till exempel för administration, teknisk support, drift av IT-system. Parter som Addexpansion AB kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. Om Addexpansion AB lämnar ut personuppgifter till en samarbetspartner utanför EES kommer Addexpansion AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Vidare kan Addexpansion AB lämna ut personuppgifter om Addexpansion AB är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Addexpansion AB omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan Addexpansion AB överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

7. Addexpansion AB som personuppgiftsbiträde

Addexpansion AB är personuppgiftsansvarig för vissa personuppgifter men det förekommer situationer där Addexpansion AB inte är personuppgiftsansvarig utan ett personuppgiftsbiträde åt tredje man.

När Addexpansion AB behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och Addexpansion AB är då bundet av de instruktioner som Addexpansion AB fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Addexpansion AB inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men Addexpansion AB kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

8. Användarens rättigheter

Användaren har rätt att kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Addexpansion AB få besked om vilka personuppgifter som Addexpansion AB behandlar samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Användaren har även rätt att begära att Addexpansion AB blockerar, utraderar eller rättar personuppgifter. Användare har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att användare motsätter sig fortsatt behandling av personuppgifter.

9. Ändringar i denna integritetspolicy

Addexpansion AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om Addexpansion AB gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer Addexpansion AB att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Vid frågor om Addexpansion ABs hantering av personuppgifter, kontakta legal@addexpansion.com 

10. Tvister

Tvister gällande Addexpansions integritetspolicy ska hanteras i svensk domstol där svensk lag gäller.