Vad är partnership economy?

Partnership economy är ett koncept som beskriver en ekonomisk modell där företag och organisationer samarbetar och bygger partnerskap för att skapa värde och tillväxt.

Istället för att enbart fokusera på konkurrens och enskilda företags vinster, betonar partnership economy vikten av att samarbeta och bygga långsiktiga relationer mellan företag och organisationer för att uppnå gemensamma mål.

Partnership economy kan också innebära att företag och organisationer samarbetar med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter för att skapa en ömsesidigt gynnsam ekonomisk miljö. I en partnership economy byggs relationer på förtroende, delat ansvar och ömsesidigt utbyte av värde.

Partnership economy kan anses vara en utveckling av den traditionella konkurrensekonomin, som har varit dominerande i många år, och är en följd av det ökade fokuset på hållbarhet och socialt ansvarstagande inom näringslivet.

Innehållstips till e-handlare