Bokföring affiliate marketing

En kort utbildning om bokföringens grunder

Om en influencer når skatteverkets taknivå för när en årsinkomst skall deklareras och beskattas (år 2021 är taknivån 20 135kr per år), så kan det finnas skäl till att starta eget företag. Om så sker måste en bokföring göras löpande för de händelser som sker i företaget. Oavsett om man gör bokföringen själv eller lämnar ifrån sig bokföringen kan det vara bra att förstå bokföringens grunder så att man sedan kan ha nytta av de rapporter man får ut av ett bokföringssystem.

Denna kurs syftar till att snabbt ge en övergripande förståelse för hur bokföringen fungerar.

Hur hänger Balansräkning ”BR” och Resultaträkning ”RR” ihop ?

Vitsen med dubbel bokföring (alltid en debet och en Kredit för varje händelse) är att BR och RR faktiskt hänger ihop.

Kopplingen mellan BR och RR sitter i periodresultatet som bokförs som en sista åtgärd när ett bokslut stängs. När denna sista bokning görs och resultatet är en vinst så ökar det egna kapitalet (kredit, 2999) och om resultatet är en förlust så minskar det egna kapitalet (debit 2999).

Motbokningen till den egna kapital-komponenten i balansräkningen "årets resultat" (2999) är konto (8999) i resultaträkningen.

Löpande under året bokas inte årets resultat. I vissa balansrapporter kan man se "ej bokat resultat" som lagts in i rapporten för att visa hur man ligger till. Det ej bokade resultatet är alltid skillnaden mellan Totala tillgångar och (Skulder + eget kapital). Samma resultat kan också läsas ut från resultaträkningen och är då subtraktionen intäkter minus kostnader.

Sålunda är det under året en differens mellan Summa tillgångar och (Summan av skulder + eget kapital). Differensen mellan dessa är alltså det hittills upparbetade resultatet som framgår av RR (intäkter minus kostnader).

Om man vill kontrollera att man har en korrekt utskriven BR och RR och att dessa motsvarar samma period, så är tricket just att kolla årets resultat i RR mot balansräkningens subtraktion (Tillgångar) - (Skulder+eget kapital). Om denna jämförelse inte ger samma belopp så är listorna inte från samma period. (alternativt är rapporterna felaktigt byggda med tex saknande konton i rapportuppbyggnaden).

Debit (plus - vänster) och Kredit (minus - höger)

När bokföring datoriserades bestämdes att alla kredittransaktioner (höger) skall ha ett minustecken och sålunda alla debittransaktioner (vänster) ett plustecken. OBS att somliga resultat- och balansrapporter inte illustreras med ”rätt tecken”. Istället visas det som rapportskaparen tror är mest logiskt för läsaren. T ex är intäkter mest logiskt att visa som positiva belopp (trots att intäkter redovisningsmässigt är negativt).

Debit och kredit i en transaktion är alltså alltid samma belopp fast debit är positiv och kredit är negativ. Ett datoriserat bokföringssystem skall inte tillåta att en verifikation slutförs utan att debit och kredit tar ut varandra. (förr i tiden använde man s.k. T-konton istället för datorer med syftet att skilja på debit och kredit.

Tillgångar (konton som börjar med "1")

Tillgångar ökar i debit (plus) och minskar i kredit (minus).

Skulder samt också eget kapital, som bokföringsmässigt är en skuld till ägaren (konton som börjar med "2")

Skulder samt eget kapital minskar i debit (plustecken) och ökar i kredit (minustecken).

Intäkter (konton som börjar med "3")

Intäkter minskar i debit (plustecken) och ökar i kredit (minustecken).

Kostnader (konton som börjar med 4 och uppåt)

Kostnader ökar i debit (plustecken) och minskar i kredit (plustecken).

Olika rapportformat för RR ställer till det

Olika typer av RR-rapporter illustrerar tecknen på ett annat sätt än ovan vilket kan ställa till det i början.

Tex illustreras ju ofta intäkter med plustecken och kostnader med minustecken, samtidigt

som bokföringen (källan till rapporterna) visar motsatt tecken eftersom intäkter i bokföringen visas med minustecken och kostnader med plustecken.

Samma pedagogiska problem uppstår inte för balansräkningen eftersom bokföringens plustecken för en tillgång och minustecken för en skuld överensstämmer med vår bild av hur det borde se ut i en BR-rapport. Därför ändras normalt inte tecknen i rapportformatet för BR.

Däremot är "Ändringen" av tecknen i RR-rapporten problematisk för nybörjaren eftersom det man ser i RR-rapporten inte överensstämmer med vad man just lärt sig om teckenordningen i själva bokföringen.

Alla händelser mot bankkonto måste bokföras med exakt belopp mot huvudbokens konto för Bankkonto

När ett bolag skall bokföras måste man alltid ha ett öga på bankens banksaldo och huvudbokens banksaldo.

Intill att dessa överensstämmer exakt har man inte kontroll på sin bokföring. I ett mindre bolag utan sidosystem utgår man enklast från själva bankkontot och bokför transaktionerna i den datumordning som banken angivit.

Grundläggande för att man skall ha kontroll över sin bokföring

Det finns några huvudbokssaldon som alltid måste överensstämma med sitt underlag. Dessa är följande:

Bankens aktuella banksaldo = Huvudbokens aktuella banksaldo

Kundreskontrans aktuella totalbelopp = Huvudbokens aktuella totalbelopp för kundfordringar

Leverantörsreskontrans aktuella totalbelopp = Huvudbokens aktuella totalbelopp för leverantörsskuld.

Detta innebär i princip att man inte skall lämna en bokföringsaktivitet utan att veta säkert att ovan är klart.

Nästa steg för att uppnå Nirvana och god kontroll är att förstå komponenterna i varje BR- konto.

Den redovisare som endast fokuserar på resultaträkningen kan lätt tappa kontrollen om det visar sig att full förståelse för balansräkningens komponenter saknas.

Sålunda skall varje balanskonto specificeras med sina komponenter i princip vid varje bokslutstillfälle.

Att leverera en RR- rapport för tex en månad utan att ha full kontroll på BR:s komponenter på rapportdagens sista dag är i princip meningslöst eftersom eventuellt stora fel i BR borde drabbat RR under avstämningen av BR.

Först BR- kontroll och därefter RR-kontroll (viktig ordningsföljd)

När ovan (BR) är under kontroll kan man sysselsätta sig med RR-aktiviteter som t ex rätt val av struktur för kostnadsställen och projektredovisning.

Ofta glöms bort att all internredovisning (kostnadsställen, projekt m.m.) endast

syftar till att ge management beslutsunderlag som kan användas för att fatta rätt beslut.

Kostnadsställerapporter som faktiskt inte används skall avvecklas. Det system som används skall rensas från alla kostnadsställen och projektnummer som inte används. Ofta använder ekonomipersonal det som finns i systemet utan att någon i management använder informationen eller har tillräcklig nytta av informationen. Ofta beror detta på

att management har kontroll ändå via t ex säljsystem och sin egen attestering av fakturor.

En kostnadsställesstruktur skall vara mycket väl genomtänkt så att arbete läggs ned på sådant  som kan användas för bättre beslutsfattande. Internredovisningsrapporter får inte bli ett självändamål för ekonomiavdelningen. Internredovisning är till för att hjälpa management att fatta rätt beslut.

Om du vill läsa mer om grunderna för vilka skatteregler som gäller för en influencer så kan du läsa mer om det här.

Senaste inläggen om administration